عکس مقاله با موضوع بیمه مسئولیت چیست؟

بیمه مسئولیت چیست؟

بیمه مسئوليت مدنی به عنوان يكي ازسه رشته اصلي بيمه دركنار بيمه هاي اموال و اشخاص قراردارد، براساس موضوع، اين نوع بيمه زيان وارده به اشخاص ثالث كه ناشي ازفعل يا ترك فعل غيرعمد بيمه گذاران بوجود آمده باشد در دوبخش زيانهاي مالي وغرامتهاي بدني جبران ميشود.لذا طي چند سال گذشته مجموع بيمه هاي مسئوليت دركشور از رشد فزاينده اي برخوردار بوده است و تعداد استقبال عمومي و حتي صاحبان صنايع، مراكزتجاري، كشاورزي و حرف مختلف با رشد چشمگيري از اين نوع بيمه مواجه گرديده است. بنابراين دراين برهه حساس وسرنوشت ساز وظيفه شركت هاي بيمه اي بسيار مشهود و ملموس ميباشد، زيرا ميتوان با ارائه خدمات كيفي جهت پوشش انواع مسئوليت هاي مدني انواع بيمه گذاران خانه اي را بنانهاد تا ساليان سال منشاء بهترين خدمات و امنيت خاطر را برای آنان فراهم نمود .

مسئولیت چیست ؟

در فرهنگ لغت، مسئوليت به معني پرسيده شده وخواسته شده آمده است و غالبا به مفهوم تكليف و وظيفه و آنچه كه عهده دار و مسئول آن باشد تعريف شده است. بر اين اساس مسئول به كسي اطلاق ميگردد كه از وي به خاطر اعمالش سوال و بازخواست نمايند. در ارتباط با زندگي اجتماعي، مفهوم مسئول بودن يا مسئوليت به اين معني است كه هر شخص بايد پاسخگوي آثار و نتايج حاصل از اعمال خويش باشد. بیمه مسئولیت جبران کننده خسارت هایی می باشد که مسئولیت آن به عهده بیمه گذار است.

مسئولیت مدنی چیست ؟

مسئوليت مدني عبارت است از تعهد و التزامي كه شخص به جبران زيان وارد به ديگري دارد اعم از آن كه زيان مذكور بر اثر عمل شخص مسئول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد. مسئوليت مدني هنگامي محقق ميشود كه فرد يا افراد به ديگري خسارتي وارد كنند. بنابراين تحقق مسئوليت قانوني منوط به ورود زيان به افراد يا جامعه است. بيمه مسئوليت ، دين ناشي ازمسئوليت مدني را بيمه ميكند.

مسئولیت در قبال دیگران به چه معناست؟

براي درك مفهوم واقعي مسئوليت از جهات گوناگون بايد علاوه بر وجود تعهد و تكليفي كه از طرف مقام صلاحيت دار وضع و برقرار مي شود.
عوامل و شرايط ديگري را نيز بايد در نظر گرفت كه عبارتند از :

1: وجود وظيفه در انجام يا خودداري از انجام عملي كه خود اين وظيفه ممكن است براثر مقررات قانوني و روابط اجتماعي به وجود آمده باشد.
2: اطلاع از وجود وظیفه : نمی شود فردی را از وظیفه اش آگاهی نداد و آن را مسئول شناخت.
3: توانایی در انجام وظیفه: تا شخصی توانایی انجام وظیفه ای را نداشته باشد ، نمیتوان کاری را به او محول نمود.

 • بیمه مسئولیت  کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی
 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان(صنعتی و خدماتی)
 • بیمه مسئولیت پزشکان
 • بیمه مسئولیت پیراپزشکان
 • بیمه مسئولیت آژانسهای مسافرتی(مدیران تور)
 • بیمه مسئولیت در قبال کارکنان پروژه های عمرانی
 • بیمه مسئولیت مراکز آموزشی
 • بیمه مسئولیت مراکز ورزشی
 • بیمه مسئولیت مجتمع های مسکونی
 • بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور
 • بیمه های مسئولیت مدنی عمومی (اشخاص ثالث)
 • بیمه مسئولیت مهندسان ناظر و مجریان ذیصلاح

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.