عکس مقاله با موضوع تفاوت بیمه تکمیل درمان با تامین اجتماعی

تفاوت بیمه تکمیل درمان با تامین اجتماعی

1. استفاده از مزایای بیمه ها
 یکی از تفاوت های اصلی بیمه تکمیل درمان با تامین اجتماعی این است که در بیمه نامه تأمین اجتماعی تا زمانی که پرداخت حق بیمه به صورت مستمر انجام شده باشد امکان استفاده از مزایا وجود دارد. در بیمه تکمیلی استفاده از مزایا منوط به پرداخت حق بیمه است، ضمن اینکه حق بیمه تکمیلی با 9% مالیات ارزش افزوده محاسبه می شود. لازم است بدانید مطابق با قوانین کشور ایران، هر کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه برای کارمندان خود است. بیمه ای که کارفرما حق بیمه آن را پرداخت می کند بیمه تأمین اجتماعی است. کارفرما باید حق بیمه کارمند را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

2. پوشش بیمه نامه
در استفاده از بیمه تأمین اجتماعی کلیه خدمات ارائه شده برای کلیه بیمه شدگان یکسان است. در بیمه درمان تکمیلی تعهدات بر اساس توافق با شرکت بیمه کننده متفاوت و قابل تغییر است.

3. تفاوت در ارتباط بین شرکت بیمه و مشتری
یکی دیگر از تفاوت های بیمه تکمیل درمان با تامین اجتماعی این است که در بیمه تأمین اجتماعی قوانین میان بیمه گر و بیمه شدگان به شکل گروهی اجرا می شود. در حالی که در بیمه تکمیل درمان میان شرکت بیمه و مشتری قرارداد بسته می شود.

4. تفاوت اختیاری یا اجباری بودن بیمه
بیمه تأمین اجتماعی برای تمامی کارمندان کاملا اجباری است و باید بر اساس قانون کار تمامی افراد شاغل از آن استفاده نمایند. در مقایسه بیمه تأمین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی می توان گفت، بیمه درمان تکمیلی کاملا اختیاری است و هر فرد متناسب با نیاز های خود این بیمه نامه را تهیه نماید. همچنین در بیمه تکمیلی امکان انتخاب پوشش های مورد نیاز نیز توسط شخص بیمه کننده وجود دارد.

5. تفاوت در دوره انتظار
یکی دیگر از تفاوت های میان بیمه تکمیلی و بیمه تأمین اجتماعی دوره انتظار آن ها است. به عنوان مثال در بیمه تکمیل درمان ، دوره انتظار برای جراحی ها و همچنین زایمان پیش بینی شده است. در حالی که در بیمه تأمین اجتماعی (اجباری) دوره انتظار وجود ندارد.

6. نوع پرداخت هزینه ها
در بیمه تأمین اجتماعی هزینه هایی که برای پیشگیری (پیشگیری از خطراتی که ممکن است در هر لحظه خطرات و خساراتی ایجاد کند) وجود دارد نیز پرداخت می شود، در حالی که در بیمه تکمیلی پرداخت هزینه ها تنها برای درمان بیماری پرداخت می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.