عکس لوگو بیمه دانا

فرم های پیشنهاد شرکت بیمه دانا

مراجعه کننده محترم، شما می توانید از طریق لینک های زیر فرم های پیشنهاد مد نظر خود را انتخاب و  دانلود نمایید

دانلود فرم پیشنهاد

بیمه آتش سوزی صنعتی،غیرصنعتی و انبار

دانلود فرم پیشنهاد

بیمه تجهیزات الکترونیکی

دانلود فرم پیشنهاد

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

دانلود فرم پیشنهاد

بیمه تمام خطر پیمانکاران

دانلود فرم پیشنهاد

بیمه تمام خطر نصب

دانلود فرم پیشنهاد

بیمه مسئولیت مدنی برگزار کنندگان نمایشگاه در قبال مراجعین

دانلود فرم پیشنهاد

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان